תקנון

אישור

הנך מאשר כי שימושך בשרותי PhotographerZ מהווה הסכמה מלאה לתנאי ההסכם זה או להסכם שיהיה בתוקף באותו זמן. התנאים בהסכם זה ורק הם קובעים את תנאי השרות של אתר PhotographerZ. הנך מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות זו והנך מאשרה.

הגדרות

"פוטוגרפרז" – חב' PhotographerZ – דרוג ספקי שרות בתחום הצילום בישראל בע"מ. המושג "פוטוגרפרז" כולל את כל האתרים ו/או האפליקציות ו/או פלטפורמות אחרות להעברת מידע, המופעלים או יופעלו בעתיד על-ידי חברת פוטוגרפרז.

"מידע" – פרטי בעלי מקצוע המופיעים בפוטוגרפרז, פרטי דירוגיהם, חוות הדעת עליהם, תמונותיהם של בעלי המקצוע, תמונות / וידאו של עבודות של בעלי המקצוע וכן כל מידע הנוצר תוך שימוש במידע זה או חלקו.

"בקשת מידע" – חיפוש וקבלת פרטי בעלי מקצוע בסיווג אחד ביום מסוים ו/או הזמנת שירות של בעל מקצוע ו/או התקשרות לבעל מקצוע דרך אחת הפלטפורמות של פוטוגרפרז.

"תכנים" – מאמרים, תמונות, צילומי וידאו, וכל תוכן אחר שנוצר או נאסף על ידי פוטוגרפרז או על ידי שימוש בפוטוגרפרז וכן כל תוכן הנובע מתכנים אלו או חלקם. "בעל מקצוע" – כל עסק אשר פרטיו מופיעים בפוטוגרפרז.

"בקשת שירות" – יצירת בקשה לקבלת שירות מבעלי מקצוע דרך אחת הפלטפורמות של פוטוגרפרז וכל שליחת הודעה לעסק דרך האתר.

"ביצוע שירות" – קבלת שירות מבעל מקצוע בתשלום.

"צדדים שלישיים" – כל גוף שאינו "חבר פוטוגרפרז" כהגדרתו.

"חבר פוטוגרפרז" – אדם או גוף שנרשם לאחד או יותר משירותי פוטוגרפרז ובכלל זה הן אלו הנרשמים בכדי לקבל מידע והן אלו הנרשמים בכדי לקבל מידע והן בעלי מקצוע המדורגים באתר. להלן "חבר פוטוגרפרז" או "משתמש".

* בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד

אנא קרא, הבן ונהג בהתאם לתנאים וההנחיות להלן :

שימוש במידע

המידע שאקבל מפוטוגרפרז הנו לשימושי האישי והפרטי בלבד. אני מתחייב שלא לעשות כל שימוש עסקי במידע. ידוע לי כי שימוש עסקי במידע גורם נזק גדול לפוטוגרפרז והנני מתחייב לפצות את פוטוגרפרז על כל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם כתוצאה משימוש עסקי שלי במידע או כתוצאה מהעברתו לגורם עסקי אחר.

שימוש בבקשת שירות

אני מתחייב כי אעשה שימוש באפשרות לבקשת שירות אך רק כאשר יש לי צורך אישי ואמיתי בשירות של בעל מקצוע. הנני מתחייב להזין בפרטי בקשת השירות את הפרטים המלאים והאמיתיים שלי. הנני מתחייב ליצור פנייה אחת בלבד לשירות ספציפי. ידוע לי כי בקשת שירות סרק גורמת נזק גדול לפוטוגרפרז. הנני מאשר לפוטוגרפרז להעביר את פרטי הבקשה לבעלי המקצוע באתר. הנני מאשר לפוטוגרפרז לשלוח אלי הודעה הכוללת את פרטי בקשת השירות ו/או כל הודעה תפעולית אחרת הנוגעת לשירות המבוקש.

משוב

אני מתחייב לענות לשיחת המשוב הטלפונית אם יתבצע שרות ע"י אחד בעלי המקצוע שפרטיהם ימסרו לי. אני מתחייב לדרג את בעל המקצוע בכנות ובתום לב. הנני מאשר כי אינני עובד עבור בעל המקצוע ואינני בתחרות מכל סוג שהוא עם בעל מקצוע עליו אני מעביר דיווח. אני מתחייב למלא את טופס המשוב במידה והוא נשלח אלי בהודעת מייל ו/או SMS הנוגעת לדירוג של בעל מקצוע עימו ביצעתי שירות.

אחריות

ידוע לי כי פוטוגרפרז משמש כצינור להעברת מידע בין חברי פוטוגרפרז על שביעות רצונם של המשתמשים הקודמים אשר התנסו עם בעלי המקצוע המדורגים. המידע שמועבר על ידי פוטוגרפרז אינו בא במקום, אלא בנוסף לכל הבדיקות והבירורים שעל המשתמש לעשות ביחס לבעל המקצוע. פוטוגרפרז אינו מתחייב לבצע בירורים ובדיקות עצמאיות לגבי איכות השירותים, רמתם, רישיונותיהם וכל פרמטר אחר הנוגע לבעל המקצוע ואינו נושא באחריות לכל אלה. פוטוגרפרז אינו ממליץ להתקשר עם בעל מקצוע מסוים, או בעל מקצוע כלשהו, אלא אך מעביר מידע המבוסס על דירוג שירותי בעלי המקצוע על ידי חברי פוטוגרפרז. מסירת פרטי בעל מקצוע ו/או ציוניו, ו/או כל מידע אחר אודותיו אינה מהווה המלצה להתקשר עמו וכן אינה מהווה המלצה או עצה להתקשר עם בעל מקצוע אחר כלשהו. ההחלטה להתקשר או להזמין בעל מקצוע כלשהו הנה על דעת המשתמש בלבד והוא יישא באחריות לכל תוצאות ההתקשרות. הנני מבין כי דירוג בעלי המקצוע נקבע ע"פ דעותיהם האישיות של המשתמשים ופוטוגרפרז אינו מספק תחזית, ואינו נוטל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לאיכות, מחיר או כל פרמטר אחר הנוגע לעבודה אשר תבוצע ע"י בעל המקצוע. כמו כן פוטוגרפרז איננו מתחייב לבחון בעצמו את עבודתם של בעלי המקצוע. הנני מבין כי פוטוגרפרז איננו מקבל על עצמו התחייבות לפיצויים מכל סוג שהוא עבור כל נזק שיגרם כתוצאה משימוש במידע שיימסר למשתמשים. פוטוגרפרז עושה מאמץ, אך אינו מתחייב, לאתר בעלי מקצוע בתחום, בקריטריונים המבוקשים ובזמן הנדרש על ידי המשתמש. המידע אינו ממצא את כל העוסקים בכל תחום ותחום. הנני מבין כי כל מידע ביחס לרישוי הספק, ביטוח, מס' שנים בתחום וכיוצא בזה הנו אינפורמטיבי בלבד והוא מדווח ע"י בעלי המקצוע, פוטוגרפרז איננו מתחייב לנקוט באמצעים נוספים כדי לבדוק את נכונותו ועדכנותו. היות ותוקף רישיון או ביטוח וכו' עלול לפוג, עלי לאמת מידע זה בעצמי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אני פוטר את פוטוגרפרז מכל אחריות כלפי כל נזק שיגרם לי כתוצאה ישירה או עקיפה, משימוש במידע שיימסר לי.

תוקף ההסכם ושינויים

הסכם זה מתאר את התנאים התקפים לשימושך בשרותי החברה. שאלות ביחס להסכם זה ניתן להפנות לחברה בטלפון 0525597311. החברה רשאית לשנות הסכם זה בכל עת. שינויים או תוספות יופיעו באתר החברה www.photographerz.co.il ויכנסו לתוקף שלושים יום מיום פרסומם באתר.

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים על התכנים, בין אם בקול או בכתב, הנאספים ע"י פוטוגרפרז ו/או הנשלחים ע"י משתמשי פוטוגרפרז הינן של פוטוגרפרז. למרות האמור לעיל רשאי משתמש לבקש להסיר חוות דעת, תמונה או סרטון ופוטוגרפרז יסיר זאת לבקשתו. כל התכנים המופיעים באתר הינם קניינו הרוחני של פוטוגרפרז בלבד. אין לעשות שום שימוש במידע ובתכנים המוצגים פוטוגרפרז. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של פוטוגרפרז בכתב ומראש.

מדיניות פרטיות

פוטוגרפרז מתייחס בכבוד לפרטיות חברי פוטוגרפרז המשתמשים בפלטפורמות המידע השונות. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות של פוטוגרפרז. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמש פוטוגרפרז במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידו בעת השימוש באתר.

רישום לשירותים

חלק מהשירותים של פוטוגרפרז טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, מספר טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל ופוטוגרפרז מבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.

השימוש במידע

בעת השימוש בפוטוגרפרז יכול שיצטבר מידע על נהגיך, שירותים שרכשת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום מכשיר הקצה שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. פוטוגרפרז ישמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים של פוטוגרפרז, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן: כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים של פוטוגרפרז, כדי לאמת את חוות הדעת, כדי לאפשר לבעלי המקצוע לזהות את הלקוחות שביצעו עמם שירות, כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים על ידי פוטוגרפרז, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. פוטוגרפרז רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו. בכל עת תוכל לדרוש לחדול מקבלתו. פוטוגרפרז לא ימסור את מספר הטלפון או את כתובת המייל שלך לבעלי מקצוע למעט אם תבקש זאת. עם זאת, פוטוגרפרז עשוי להציג לבעלי מקצוע חלק מספרות הטלפון כדי לאמת את זיהוי הלקוח אך באופן שאינו מאפשר התקשרות עימך. בעת ביצוע בקשת שירות, פרטי בקשת השירות יועברו לבעל המקצוע ללא מספר הטלפון שלך, למעט אם תבקש באופן ספציפי להעביר את מספרך לעסקים.

מסירת מידע לצד שלישי

פוטוגרפרז לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר. ובפרט פוטוגרפרז לא יעביר את מספר הטלפון הנייד שלך או כתובת המייל שלך לצדדים שלישיים.

אבטחת מידע

פוטוגרפרז מיישם מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי פוטוגרפרז, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, פוטוגרפרזלא מתחייב שהשירותים של פוטוגרפרז יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

פוטוגרפרז רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר פוטוגרפרז.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin